نشان آلمان اروپا رویترز آمریکا سامانه دفاعی

نشان: آلمان اروپا رویترز آمریکا سامانه دفاعی خبرگزاری رویترز اخبار بین الملل